Metodologi Pengistinbatan Hukum

RM5.00

Manhaj istinbat hukum merupakan satu kaedah bagi mengeluarkan hukum daripada sumbersumber rujukan terhadap sesuatu perkara yang tiada nas dan hukum yang diputuskan sebelumnya. Bidang pengistinbatan hukum Syarak atau ijtihad ini merupakan salah satu daripada bidang yang amat penting dalam Islam sejak dari zaman Rasulullah SAW lagi. Para sahabat telah mempelajari dan memahaminya hasil tunjuk ajar Rasulullah, seterusnya mempraktikkan kaedah mengistinbatkan hukum ini daripada sumber al-Quran dan al-Sunnah. Ia diteruskan lagi sehinggalah zaman kemunculan mazhab-mazhab utama dalam Islam.

Category: